Handlingsplaner

View all

Nu när du börjat förstå din församling lite bättre med hjälp av NFU-undersökningen är det dags att börja den gemensamma utvecklingen mot en sundare församling. Du har valt att börja experimentera och lära dig mer om temat till vänster. Välj en av handlingsplanerna och skriv siffran 1 i rutan. Sätt upp det här bladet på väggen och sätt igång!

Nästa gång du har ett möte med andra som också arbetar med ett tema går ni igenom frågorna med varandra - från "förverkliga" till "planera". Efter att du gått igenom processen kanske du bestämmer dig för att det viktigaste just nu är att fortsätta med samma plan, ändra planen eller välja ett annat av alternativen nedan. Om du väljer ett av alternativen nedan skriver du siffran 2 i rutan och så vidare.

Om du vill se fler handlingsplaner eller arbeta med ett annat ämne som lyfts fram i ert resultat från NFU-undersökningen går du till ncdchurchsurvey.org/cycle-starters

Q38

  • Fråga församlingen/den livsnära smågruppen/ditt team/ din familj/dina vänner vad de tog med sig till gudstjänstenden här veckan för att välsigna Gud och uppmuntra församlingen.
  • Överväg fördelarna med en gudstjänstjämfört med en personligandakt.
  • Fundera på informationen som förmedlas till församlingen om när gudstjänsten äger rum. Finns det utrymme att tillbe Gud när folk är samlade före och efter den officiella start- och sluttiden? Om så är fallet – skulle de inblandade betrakta den aktiviteten som en del av den samlade gudstjänstupplevelsen?
  • Gör en enkätundersökning för att ta reda på vilka 20 sånger, psalmer eller musikstycken som upplevs som mest inspirerande. Be personer som svarat på undersökningen att under gudstjänsten berätta varför ett visst musikstycke inspirerar dem. Spela sedan stycket under gudstjänsten.
  • Prata med några av de som ansvarar för gudstjänstplaneringen i församlingen. Uppmuntra dem att träna ut och utbilda en annan person med liknande gåvor som dem. Låt dessa nya personer så snart som möjligt delta i arbetet med gudstjänsterna på något sätt.
  • Hjälp församlingen förstå att inspirerande gudstjänster bygger på att var och en bidrar med sina unika gåvor i gudstjänsten för att välsigna Gud och bygga upp församlingen. Hjälp enskilda personer att förstå vad deras bidrag skulle kunna vara och hur det kan ta sig uttryck före, under eller efter den officiella gudstjänsten.
  • Diskutera i den livsnära smågruppen på vilka sätt man kan uppleva Gud under gudstjänsten.
  • Gör testet "The 3 Colors of Your Spirituality" (på engelska) på webbplatsen 3colorsofyourspirituality.org, ensam eller i grupp.